شماره: 1153
1397/11/29
گامی آغازین برای صورت‌بندی ایده‌ی ایران
گامی آغازین برای صورت‌بندی ایده‌ی ایران

عباس آخوندی: یده‌ی ایران بنیادی‌ترین چالشی است که از مشروطه به این سو با آن دست به‌گریبانیم. جامعه پُر از گرفتاری‌های فوری است. از این روی، کم‌تر دل‌ودماغی برای پرداختن به این گونه مساله‌های بنیادین وجود دارد.

اولی، حقیقت آن است که زوالِ اخلاق، فروکاستنِ سرمایه‌ی اجتماعی، روندِ نزولیِ تولید ثروت در کشور، بی‌ثباتیِ بازار، عدم تعادل منطقه‌ای و فقیرشدن مستمر مناطق دور از مرکز، چالش شهرنشینی سریع که در کاهش قابلیتِ زندگی و سختی حرکت و جابجایی در آنها جلوه می‌کند، مساله‌ی امنیت ملی و بین‌المللی، بحران آب و مساله‌های دیگری از این دست همه نشان از وضعیت امتناع  از سیاست‌ورزی در ایران دارند.

درست است که راه‌کار هر یک از مساله‌های پیش‌گفته را باید در قالب دانش و تجربه همان موضوع جست. و لیکن، هیچ‌کدام نمی‌تواند مستقل  از ارتباط با ایده‌ی ایران باشد. لذا، راه‌کار مؤثر، طرح چارچوبی کلی برای ایده‌ی ایران است که در زیرِ آن بتوان مساله‌های تخصصی پیش‌گفته را صورت‌بندی کرد در نهایت به سیاستِ درست، مؤثر و روشن رسید.

می‌دانم که طرحِ این مساله خود پُر از چالش است. ولی، روشنگری هم چیزی جز طرح این گونه مساله‌های بنیادی و پذیرش مخاطرات همراه با آن نیست. در این گفت‌وگو تنها قدری به صورت‌بندی پرسش از ایران نزدیک مس‌شویم. اگر تمایل داشتید ببینید و بشنوید و مشارکت فعال در نقدِ آن داشته باشید.

حق انتشار محفوظ است ©