شماره: 1880
1399/10/26
ایران در آستانه قرن پانزدهم هجری خورشیدی
ایران در آستانه قرن پانزدهم هجری خورشیدی

جان‌مایه بحث من این بود که در آستانه قرن پانزدهم هم‌چنان در بحران نظری فهم درست تحول‌های فراملی و جهانی هستیم. دولت مدرن در ایران دچار بحران مشروعیت است.

لذا، با پدیده‌ی بی‌دولتی به‌عبارتی و با پدیده‌ی چنددولتی به‌عبارتی دیگر روبه‌رو هستیم. در نتیجه، ایران کمتر امکان ایفای نقش مثبت و مؤثر در رخدادهای فراملی دارد. سایه جنگ و منازعه خارجی همواره بر ایران سایه افکنده‌است.

وحدت ملی دچار آسیب و جامعه به‌شدت چندپاره شده‌است. حسِّ تعلق به سرزمین تصعیف و حسِّ شهروندیِ صاحب حق و مسئولیت از مردم سلب گشته‌است. در نتیجه همه‌ی این اتفاق‌ها، عدم قطعیت بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم چیره شده‌است. پیامد عدم قطعیت، فروریزی سرمایه‌ی اجتماعی، نبود چشم‌انداز امیدبخش، افزایش شکاف اجتماعی و به مخاطره‌قرار گرفتن صلح اجتماعی است.

در حوزه‌ی اقتصاد، گسترش فساد، رشد پایین تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری ملی و گسترش فقر عمومی ثمره‌ی این وضعیت‌اند. در این سخنرانی، راهکار در بازگشت به رویکرد تمدنی بر مبنای ایده‌ی ایران، حاکمیت اراده‌ی ملی در چارچوب قانون اساسی و استقرار دولت واحد ملی مدرن در ایران جستجو شده‌است.

برای دیدن ویدیو اینجا کلیک کنید

حق انتشار محفوظ است ©