شماره: 1900
1399/12/08
راهزنی عدالت در ایران
راهزنی عدالت در ایران

عباس آخوندی: تقلیل مفهوم عدالت به احسان و نیکوکاری خود بزرگترین ظلم است. چرا که ترویج احسان و فضیلت‌های اخلاقی در غیاب عدالت، سرپوش گذاشتن بر نابرابری‌ها وگاهی فسادهای ساختاری و بنیادین است.

شگفت آن‌که دولت و مجلس به‌جای مبارزه با فقر، تدبیر پول سمی بانک‌ها و مهار تورم استخوان‌سوز که تداوم جریان ثروت از جیب مردمان تهی‌دست به سمت ثروتمندان است و به‌جای استقرار رقابت منصفانه و برقراری دست‌یابی برابر به فرصت‌ها همه بر توزیع یارانه‌های اندک و پوشش‌گذاشتن بر تداوم این ساختار و روند ناکارآمد و فاسد تاکید می‌کنند.

در روز تولید حضرت امیر (ع) به مفهوم عدالت در بنیان‌ها بپردازیم.

گفتمان عدالت در این صحبت با گفتمان رایج و غالب متفاوت است. از این‌رو، چالش‌انگیز و قابل نقد است. ورود رسانه به موضوع در صحنه سیاسی فعلی ایران بسیار مهم است.

حق انتشار محفوظ است ©